logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online

Zapowiedź - Konkurs plastyczny "Szopka betlejemska"

2013-11-13

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-13 lat do udziału w konkursie plastycznym pt. "Szopka Betlejemska".

Przedmiotem konkursu jest wykonanie szopki betlejemskiej przy pomocy dowolnej techniki plastycznej: grafika, wycinanka, rzeźba, modelina, ceramika itp. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat. Aby wziąć w nim udział wystarczy wykonać pracę zgodną z tematem konkursu i dostarczyć ją (bądź przesłać pocztą) do siedziby Organizatora (MWM w Sierpcu, dział upowszechniania i promocji) do dnia 25.11.2013 r., do godziny 15.30. W przypadku przesłania pracy pocztą decydująca jest  data stempla pocztowego.

Na Laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Pierwszą w historii bożonarodzeniową szopkę urządził św. Franciszek z Asyżu w nocy z 24 na 25 grudnia 1223 roku we Włoszech. Do jaskini znajdującej się w lesie zwołał swoich braci i ludność z pobliskich miejscowości. Tam czekał przygotowany żłobek wyścielony słomą, a w nim figurka Jezusa. Okoliczni mieszkańcy przyprowadzili zwierzęta: owce, woły, osła. W ten sposób powstał piękny żywy obraz związany z narodzinami Chrystusa - pierwsza szopka.
Tradycja budowy szopek bożonarodzeniowych trwa do dzisiaj. Szopki symbolizujące pokój, miłość i nadzieję towarzyszą corocznym obchodom Bożego Narodzenia. Wznosi się je w kościołach, zdobią nasze domy, szkoły, rynki polskich miast, instytucje i organizacje.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i wspólnego podtrzymywania tradycji wykonywania szopek betlejemskich.
 

Regulamin Konkursu pt."Szopka Betlejemska"

§ 1 Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibą ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

§ 2
Temat konkursu
1. Tematem konkursu jest "Szopka Betlejemska"

§ 3 
Cele konkursu
• Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji urządzania szopek betlejemskich
• Rozwijanie wyobraźni twórczej

§ 4
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie szopki betlejemskiej przy pomocy dowolnej techniki plastycznej: grafika, wycinanka, rzeźba, modelina, ceramika i inne

§ 5
Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat

§ 6
Termin i warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs trwa od 31 października do 25 listopada 2013r.
 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
1) Zapoznać się  z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego założenia
2) Wykonać prace zgodne z tematem konkursu
3) Dostarczyć prace do siedziby Organizatora do dnia 25.11.2013r., do godziny 15.30, do działu upowszechniania i promocji. W przypadku przesłania pracy pocztą liczy się data stempla pocztowego. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
z dopiskiem konkurs "Szopka Betlejemska"
4) Opatrzyć pracę opisem zawierającym:
 Nazwę konkursu
 Pełne imię i nazwisko autora
 Miejsce zamieszkania autora (dokładny adres)
 Nazwę i adres instytucji (w przypadku, gdy praca jest zgłaszana przez instytucję)
 Imię i nazwisko opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich)
 Numer telefonu
 Adres e-mail

§ 7
Przebieg konkursu
1. Uczestnicy przekazują swoje prace do siedziby Organizatora do dnia 25.11.2013r.
2. W dniu 26.11.2013r. Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wyłoni finalistów konkursu i przyzna nagrody.
3. Laureaci o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mwmskansen.pl w terminie do 29.11.2013r.

§ 8
Zasady przyznawania nagród
2. Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oceni prace w  następujących kategoriach wiekowych:
1) wiek 6-8 lat
2) wiek 9-13 lat
3. Komisja wyłoni w każdej kategorii Laureata I, II i III miejsca
4. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe
5. W przypadku braku możliwości wyłonienia laureatów w jednej z wymienionych w  ust.1 kategorii,  Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień w drugiej  kategorii. 
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
7. Prace niezgodne z wymogami Regulaminu konkursu nie będą oceniane.

§ 9
Kryteria oceny prac
Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:
• Zgodność pracy z tematem konkursu
• Pomysłowość w wykonaniu Szopki Betlejemskiej
• Estetyka wykonania pracy
• Walory artystyczne pracy

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie, celem popularyzowania konkursu lub idei konkursu.
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;  umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie  Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu
3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji
4. Organizator nie zwraca autorom prac zgłoszonych do konkursu.
5. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.mwmskansen.pl
 


Tagi: Skansen


Agnieszka Jezierska-Chalicka

Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.