Sierpeckie postacie historyczne - German Kazimierz
logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna


Sierpeckie postacie historyczne 
Powrót

German Kazimierz     (1907-08-13 – 1983-09-01)

działacz polityczny


Urodził się w miejscowości Zbójno koło Lelic (wg. innych źródeł w Grodkowie-Morgi), gdzie ojciec jego był gajowym w dobrach rodziny Gościckich, swych dalekich krewnych. Pochodził ze spauperyzowanej rodziny o korzeniach ziemiańskich. Jego pradziad, Charles Germain, był Francuzem, oficerem napoleońskim. Ranny podczas odwrotu armii napoleońskiej spod Moskwy (1812r) osiadł w Polsce i ożenił się z Dorotą Zdziarską, dziedziczką znacznego majątku Zdziar w woj. płockim. Dziadek Kazimierza Germana, Adam, hulaka i donżuan, roztrwonił rychło odziedziczony majątek i skazał swoje liczne potomstwo (miał 6 żon !) na poniewierkę. Jego siostra Ewa wyszła za mąż za Gościckiego, dziedzica Lelic i kilku innych okolicznych folwarków. Po zwolnieniu ojca Kazimierza z funkcji gajowego w 1915 roku, rodzina Germanów osiadła w Grodkowie -Morgach koło Suska, wegetując na maleńkim dwu morgowym gospodarstwie.

Kazimierz ukończył 5-klasową szkołę w Susku, a następnie drogą korepetycji udzielanych mu bezpłatnie przez kierownika szkoły w Susku, Bronisława Chojnackiego, opanował materiał 6 i 7 klasy szkoły podstawowej. W okresie późniejszym ukończył szkołę rolniczo hodowlaną w Dęblinie (1929-1930) i Wyższy Kurs Rolniczy im.Stanisława Staszica w Warszawie (1934). Wiedzę poszerzał też na innych kursach a przede wszystkim drogą rozległych lektur.

W początkach lat 20-tych pracował jako robotnik przy budowie linii kolejowych. Bardzo aktywny z natury, wcześnie rozpoczął działalność społeczną i polityczną w organizacjach młodzieżowych do czego zachęcał go Bronisław Chojnacki. Od 1923 roku był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej "Siew" (koło w Susku). Szybko dał się poznać jako rzutki organizator i dobry mówca - agitator. Jako aktywista ZMW, następnie Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie", w skali powiatowej a wkrótce i wojewódzkiej, organizował biblioteki, koła zainteresowań, zespoły, kursy dla analfabetów. Od 1931 do 1936 roku był prezesem Powiatowego Zarządu "Siewu" w Sierpcu a od 1933 roku także członkiem Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie.

Od dawna współpracujący z ze spółdzielczością wiejską, w 1937 roku został zatrudniony na stanowisku instruktora spółdzielczości i zbytu przy Okręgowym Towarzystwie Organizacji i Kółek Rolniczych w Sierpcu, na którym szybko osiągnął doskonale rezultaty w skupie trzody chlewnej. Przyjaźnił się w tym czasie z wieloma wybitnymi Sierpczanami o rozmaitych orientacjach politycznych - m.in. z Zygmuntem Wolskim, Bronisławem Chojnackim, Henrykiem Tułodzieckim i Franciszkiem Midurą.

Od pierwszych dni okupacji, zagrożony aresztowaniem, ukrywał się na wsi w powiecie sierpeckim i na innych terenach a także w Warszawie. Rychło podjął działalność podziemną, wiążąc się od lutego 1940 roku ze Związkiem Rewolucyjnych Rad Robotniczo-Chłopskich "Sierp i Młot". Po powstaniu Polskiej Partii Robotniczej w skład której weszły drobne organizacje komunistyczne, w tym także "Sierp i Młot", został 25 lutego 1942 roku sekretarzem Komitetu Okręgowego PPR w Płocku, wszedł później również w skład Komitetu Obwodowego w Łodzi. Odegrał na północnym Mazowszu istotną rolę w organizacji Gwardii Ludowej, prowadzeniu działalności sabotażowej, wydawaniu podziemnej prasy i ulotek (był współredaktorem organu Komitetu Okręgowego PPR pt. "Głos Mazowsza"). Pod koniec okupacji i w pierwszym okresie po wyzwoleniu był bardzo aktywny w organizowaniu na północnym Mazowszu rad narodowych i innych organów administracji podporządkowanej PKWN-owi.

15 lutego 1945 roku Kazimierz German został wybrany sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PPR dla woj. warszawskiego. Na tym stanowisku odegrał istotną rolę w organizacji życia na Mazowszu w pierwszym okresie życia powojennego, m.in. w przygotowaniu i przeprowadzeniu reformy rolnej. Następnie, w ramach zagospodarowania Ziem Odzyskanych, zostaje delegowany na Dolny Śląsk, gdzie przebywa już do końca życia. Był bardzo popularny we Wrocławiu jako człowiek aktywny, towarzyski, życzliwy ludziom. Pracował na odpowiedzialnych stanowiskach, m.in., dyrektora Oddziału Zrzeszenia Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i w PGR-ach, pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej. Po przejściu na emeryturę był znanym działaczem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD). W 1979 roku "Ossolineum" we Wrocławiu wydało jego obszerną książkę wspomnień z lat 1907-1945, pt. "Droga do celu".

Kazimierz German był żonaty z Barbarą Radomską, współtowarzyszką działalności podziemnej z lat okupacji. Zmarł 1 września 1983 r. we Wrocławiu.Jan Burakowski


Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.